Hem Kontaktinformation hypnosföreningen SFKH
Om hypnosOm hypnosföreningen SFKHUtbildningsinformationMedlemsinformationFörmedling till behandlare

 

 

Steg 1
Göteborg
Start VT 2010

Steg 1
Stockholm
Start VT 2012

 

Utbildningsenkät

För att utvärdera SFKH:s utbildningar ska alla deltagare ha möjlighet att föra fram sina synpunkter.

Nedanstående enkät delas ut till alla som går våra utbildningar. Den skickas till styrelsen, via Uno Janhagen, Kvistgränd 5, 179 62 Stenhamra.

För att garantera anonymitet får kursledare och deltagare endast del av resultaten i sammanställd form.

.pdf Utbildningsenkät

 

Grundläggande utbildning i psykoterapi med hypnosinriktning (GUPH), motsvarande Steg 1

I samarbete med Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos

SFKH gav sin första steg-1-utbildning 1990. Kursen omfattar 4 terminer med sammanlagt 16 kurshelger, 4 per termin. Kurshelgerna är förlagda till Göteborg.

Målsättning

 • Deltagaren ska ges grundläggande kunskaper om psykoterapi generellt och psykoterapiformer som använder FMT (Förändrade Medvetande Tillstånd) specifikt.
 • Deltagaren ska ges kunskap om diagnostik, utvecklingspsykologi, psykopatologi, behandlingsplanering, behandlingsprocessen och vetenskapsteoretiska perspektiv på behandlings- och utvärderingsmetoder.
 • Deltagaren ska uppnå en grundläggande kompetens i psykoterapeutisk metodik på psykodynamisk grund.
 • Deltagaren ska förstå att tillämpa sin kunskap i enlighet med sin professionella och personliga kompetensnivå och kunna bedriva psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut.

Obs: Grundkurserna är förkunskapskrav (undantagsvis kan båda studeras samtidigt)

Kurstid: Nästa kurs startar XXXX.

Sista anmälan till kursen meddelas senare.

Allmänt om utbildningen

Utbildningen pågår 240 timmar under fyra terminer, dvs. under 2 år. Vi träffas fyra helger per termin i Göteborg. Varje helg motsvarar 16 timmar.

Behörig att söka är du som är socionom, sjukgymnast, psykolog, tandläkare, läkare eller sjuksköterska dvs. har ett legitimerat yrke. Medlemskap i SFKH krävs för att bli antagen till utbildningen.

Det krävs också att du har förkunskaper i hypnos och därför ordnas en intensiv preparandkurs i hypnos om du tidigare inte har grundutbildning i klinisk hypnos del 1 och del 2. Du kan fullgöra grundutbildningen under GUPH-utbildningens gång.

GUPH-utbildningen grundar sig på ett psykodynamiskt synsätt och hypnotiska tekniker används som verktyg. Du lär dig att använda psykoimaginativa tekniker i den psykoterapeutiska processen. Dessutom ingår i utbildningen inblickar i andra terapiformer såsom bl a bildterapi, kognitiv terapi existentiell terapi, traumaterapi och EMDR.

Utbildningen måste kompletteras med 50 tim. egenterapi samt eget patientarbete under handledning kontinuerligt under tre terminer. Handledningsmomentet avslutas med en (skriftlig) redovisning.

Dessutom skriver man en kortare uppsats i något ämne man fördjupar sig i, gärna med patientanknytning.

Utbildningens mål

 1. Deltagaren ska ges grundläggande kunskaper om psykoterapi generellt och psykoterapiformer som använder FMT (Förändrade Medvetande Tillstånd) specifikt.
 2. Deltagaren ska ha kunskap om diagnostik, utvecklingspsykologi, psykopatologi, behandlingsplanering, behandlingsprocessen och vetenskapsteoretiska perspektiv.
 3. Deltagaren ska ha en grundläggande kompetens i psykoterapeutisk metodik på psykodynamisk grund.
 4. Deltagaren ska förstå att tillämpa sin kunskap i enlighet med sin professionella och personliga kompetensnivå och kunna bedriva psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut.

Kursupplägg

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, grupp- och parövningar. Handledning och egenterapi.

Föreläsningar och workshops förläggs till 16 veckoslut, ca 1 per månad á 16 timmar.

Handledning sker enligt överenskommelse med respektive handledare.

Examination: Skriftlig examination i form av redovisning kring litteraturfrågor och både individuellt och i grupp redovisade hemuppgifter. Examinationsfrågorna formuleras så, att de utgör både kunskapskontroll och grund för reflektioner kring människosyn, etik och kunskapsteori. Dessutom redovisning av fördjupningsarbete (kort uppsats).

Moment

Teoretiska och praktiska ramar för psykoterapi. Betydelsen av professionella ställningstaganden.

 • Diagnostiska ställningstaganden. Psykodynamiska aspekter på den terapeutiska relationen. Etik.
 • Psykodynamisk teori och diagnostik. Intervju- och samtalsmetodik.
 • Utvecklingspsykologi.
 • Teorier om psykisk konflikt, trauma och jag-utveckling samt metoder för diagnostisering av dessa. Stor tyngd läggs vid psykoimaginativa metoder.
 • Förklaringsmodeller för FMT, trance och hypnosterapi; neurologiska, psykodynamiska, socialpsykologiska och interaktionella.
 • Demonstrationer, fallbeskrivningar och övningar ger praktisk inblick i hur diagnostisering och behandling tillämpas, samt kopplas till de teoretiska modellerna.

Psykoterapimetoder

 • Grundläggande kunskap om psykoterapeutiska metoder generellt och metoder som använder FMT specifikt. Särskild vikt läggs vid kunskap om och färdighet i sådana imaginativa och kommunikationsstrategiska metoder, som traditionellt ingår i våra hypnosutbildningar. Att ha insikt om metodskillnader i korttids- och långtidsterapi.
 • Generell kunskap om behandlingsplanering; start, genomförande och avslutning.
 • Hur man identifierar faktorer som påverkar relationen mellan terapeut och patient.
 • Indikationer för korttids- resp. långtidsterapi.
 • Klinisk hypnos; Användandet av FMT. Indikationer och kontraindikationer - metodval i förhållande till patientens personlighet, diagnos och målsättning för terapin.
 • Orientering i olika tillämningsområden såsom smärtbehandling, psykosomatiska sjukdomar och besvär, matstörningar, fobier m.m.

Vetenskapsteori och utvärderingsmetoder

 • Orientering i vetenskapliga frågeställningar med anknytning till hypnosterapi och psykoterapi generellt.

Handledning

 • Handledning sker i grupp (max 3-5 pers) och omfattar då 120 undervisningstimmar eller 60 timmar individuellt.
 • För Steg 1-kompetens ska handledningen omfatta minst två patientkontakter under utbildningstiden, gärna en korttidsterapi och en längre. Individuell handledning omfattar en handledningstimme varannan vecka under tre terminer, minst 60 tim. Grupphandledning omfattar 2x45 min. varannan vecka under tre terminer.
 • Deltagaren ska göra en terapisammanfattning omfattande:
 • Diagnostisk bedömning, behandlingsplanering och kontrakt, genomförande och avslutande eller om terapin ej avslutats, en sammanfattande utvärdering av läget.
 • Deltagaren ska göra en terapisammanfattning omfattande diagnostisk bedömning, behandlingsplanering och kontrakt, genomförande och avslutande eller om terapin ej avslutats, en sammanfattande utvärdering av läget.
 • Deltagaren ska godkännas av handledaren som lämplig för psykoterapeutiskt/hypnoterapeutiskt arbete.

Egenterapi

 • Egenterapin omfattar 50 timmar individuellt eller 100 timmar i grupp.
 • Egenterapin syftar till att ge deltagaren ökad självkännedom och egen erfarenhet av patientrollen, inte minst för att få uppleva betydelsen av ramar, kontrakt och förtroende. Momentet ombesörjs av deltagarna själva och verifieras med intyg.

Examination

 • Examination sker i form av muntliga gruppexaminationer, individuella hemtentor och handledares bedömning av lämplighet.
 • För godkänt resultat ska studenten också ha dokumenterat ett praktikfall i form av en behandlingssammanfattning, samt skrivit en kortare uppsats enligt ovan.

Kursledare och utbildningsansvarig:

Maud Ugrell
Lärare, leg. psykoterapeut och medlem i Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos (SFKH).
Dipl. Symbolterapeut
Symbolterapeut – Dipl. Art Therapist 1994
Leg Psykoterapeut – hypnoskompetens - 2002
e-postadress: mugrell@hotmail.com 

Fast lärare:

Steen Andersson
Leg. läk. Spec. allm.med. Leg. psykoterapeut, medlem i SFKH.
e-postadress: steen.andersson@telia.com

Gästföreläsare:

Inbjudna terapeuter kommer att medverka, som gästföreläsare i utbildningen.

Terminsavgift

15 000:- kr plus moms 25 % (dvs. 18 750:- kr inkl. moms)
Kostnader för egenterapi och handledning tillkommer.

Anmälan och information

För anmälan och information kontakta:

Maud Ugrell
Ripgatan 4, 464 32 Mellerud
Telefon: 070-248 06 25
e-post: mugrell@hotmail.com

Nästa utbildning planeras starta januari 2010.


Basutbildning i psykoterapi, tidigare grundläggande utbildning i psykoterapi, motsvarande steg I, på integrativ grund med särskild inriktning på klinisk hypnos

Svenska Föreningen för klinisk hypnos (SFKH) har sedan 1990 genomfört steg I-utbildningar. Våren 2012 startar Anna Gerge, Insidan AB i samarbete med SFKH en ny grundläggande utbildning i psykoterapi, en s.k. Steg 1 utbildning, i Stockholm med start 27 januari 2012.

 Utbildningens inriktning betonar relationens betydelse samt hur psykodynamisk och kognitiv teori och metod kan befrukta varandra utifrån ett integrativt perspektiv. Utbildningen har ett särskilt fokus på att kunna förstå och lugna kroppsligt uttryckta fenomen av spänning och smärta.

Kursstart: Fredag den 27 januari 2012..

Kursort: Stockholm.

Kursupplägg: Fredag–lördag var fjärde vecka under terminstid i två år samt handledning om fyra handledningstimmar var fjortonde dag i tre terminer med start i mitten av den första terminen. Under det andra utbildningsåret träffas deltagarna i mindre grupper på respektive hemorter för att själva öva hypnosmetodik fyra timmar var fjärde vecka eller två timmar var fjortonde dag.

Kostnad: 24 000 kronor per termin, moms tillkommer.

Omfång: 280 timmar teori och metod varav 240 timmar är lärarledda.
120 timmar grupphandledning.
Tid för patientarbete, egenterapi samt litteraturstudier tillkommer.

Förkunskapskrav: Grundkurs i klinisk hypnos eller motsvarande kompetens är ett förkunskapskrav. Undantagsvis kan både grundkurs i klinisk hypnos och Steg I utbildningen studeras samtidigt.

Utbildningen vänder sig till: Yrkesutövare med egen legitimation; sjukgymnaster, läkare, sjuksköterskor, tandläkare samt auktoriserade socionomer och beteendevetare inom verksamheter, vilka är underställda hälso- och sjukvårdens lagstiftning. Även andra yrkesgrupper kan komma ifråga om de arbetar under handledning i vårdgivande organisationer, se kriterier för medlemskap i SFKH.

Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna (kunskapsmål):

 • grundläggande teori inom utvecklingspsykologi, psykodynamisk samt kognitivt orienterad psykoterapi samt hur hypnos som metod kan integreras i de olika inriktningarna
 • grundläggande diagnostik
 • ha grundläggande kunskaper om hur stress, trauman och särskilda livsbetingelser kan leda till kriser och psykisk ohälsa, samt hur en relationell förankring och kroppsmedvetenhet kan bidra till återupprättad hälsa

Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna (färdighetsmål):

 • välja interventioner utifrån klinisk diagnostisk bedömning (patientens symptom) samt var i behandlingsprocessen patienten befinner sig, så kallat fasspecifikt arbete
 • tillämpa grundläggande psykodynamisk, integrativ samt kognitivt orienterad psykoterapi
 • vara förtrogna med användandet av klinisk hypnos samt arbete med förändrade medvetandetillstånd, FMT, i psykoterapeutiskt arbete samt specifikt i arbete med patienter med stress- och belastningsproblematik
 • bidra med en psykoterapeutisk hållning i sin yrkesutövning samt kunna medverka i behandlingsarbete i organisationer som bedriver psykoterapeutisk verksamhet

Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna (reflekterandemål):

 • Ha en god förmåga att reflektera kring bedömning, behandlingsalternativ och egna interventioner avseende de ovan skissade målen, samt utifrån detta;
 • Bedriva psykoterapi under handledning

För rekvirering av anmälningsblanketter tag kontakt med Anna Gerge, anna@insidan.se, www.hypnosterapi.nu.

 

 

Copyright © SFKH 2015-04-23

             
Kontakta SFKH

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Om hemsidan       |       Länkar       |       Informationsfolder