HYPNOSFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KLINISK HYPNOS – SFKH

Om hypnos   |   Föreningen   |   Utbildning   |   Kollegialt   |   Behandlare
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SFKH 2021-03-05

Svenska föreningen för klinisk hypnos
– SFKH riksföreningens årsmöte 2021

 

Kallelse till SFKH:s årsmöte Riksföreningen den 20 mars 2020 kl 15:00

Årsmötet kommer att hållas som ett zoom-möte via nätet.

För att delta på årsmötet, anmäl dig genom att lämna namn, telefonnummer och e-postadress till ordförande Josefina Hansen, e-post josefina@tandhugget.se.

 

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av mötessekreterare.
 4. Val av två ̊justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera protokollet.
 5. Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt fråga om dess godkännande.
 8. Föredragande av bokslut, årsredovisning, resultat och balansräkning, förvaltningsberättelse för SFKH:s Fond till Milton Ericksons minne, samt dess godkännande.
 9. Föredragande av Revisorernas berättelse samt dess godkännande.
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning.
 11. Förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
 12. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
 13. Fastställande av årsavgift.
 14. Val av styrelseledamöter/suppleanter.
 15. Val av medlems revisorer.
 16. Val av valberedning. Varav en sammankallande - västra kretsen.
 17. Val av ISH Cor.
 18. Övriga frågor. (enligt stadgar)
 19. Årsmötets avslutande.

 

Tillägg till denna dagordning, motioner, och punkten övriga frågor ska enligt stadgarna inkomma till ordförande senast 14 dagar innan årsmötet dvs 6 mars 2021.

Personliga fullmakter ska nå kansliet senast en vecka innan årsmötet.

Förslag på̊ styrelseledamöter kan lämnas senast 6 mars 2021 till Eva Eriksson Block, eva.eriksson-block@telia.com.


 

 

 

 

Kontaktinformation      |      Etiska regler      |      Länkar      |      Informationsfolder